Algemene voorwaarden

Inleiding

HV-Interieur streeft ernaar alle informatie op haar website zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. Alle informatie op deze website wordt echter onder voorbehoud verstrekt. Snelle ontwikkelingen en/of prijswijzigingen kunnen ertoe leiden dat deze informatie niet correct of onvolledig is. HV-Interieur mag zijn webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. HV-Interieur is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

 

Contactgegevens

Ons postadres en maatschappelijke zetel is gelegen op de Lierse steenweg 275 te 2220 Heist-op-den-Berg in de staat België.

Ons algemeen e-mailadres is heist@hv.be

Ons algemeen telefoonnummer is 015/257400

Ons ondernemingsnummer is BE 0427574020

 

Verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen

De algemene voorwaarden, zoals hieronder vermeld, gelden voor alle overeenkomsten afgesloten door HV-Interieur. De koper wordt geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling of ondertekening van de overeenkomst. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen aan HV- Interieur tegenstelbaar wanneer deze afwijkingen door HV-Interieur ondubbelzinnig schriftelijk worden bevestigd. De algemene voorwaarden hebben in elk geval voorrang op deze van de koper.

2. Verbintenis

Door de eenvoudige ondertekening door de koper van de in de bestelbon vermelde goederen, verbindt de koper er zich onherroepelijk toe deze goederen af te nemen, onder welke vorm de eventuele financiering ook wordt aangegaan. Indien de koper een wijziging wenst van de bestelde, maar nog niet geleverde, goederen dient hij dit binnen de vijf werkdagen na de oorspronkelijke verkoopdatum aan te vragen en dient de verkoper uitdrukkelijk akkoord te gaan. In voorkomend geval wordt tussen de partijen een schriftelijke wijzigende overeenkomst afgesloten en zal steeds een administratieve kost van 45 euro worden aangerekend aan de koper.

3. Conformiteit

3.1 De verkoper waarborgt dat de aan de koper geleverde goederen in overeenstemming zijn met de verkoopovereenkomst. Dit betekent:

  • dat de goederen beantwoorden aan de beschrijving ervan in de verkoopovereenkomst en aan de eigenschappen van de aan de koper getoonde toonzaalmodellen, dan wel op de website of andere communicatiemiddelen.

  • dat de goederen geschikt zijn voor het gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen, en voor een door de koper gewenst bijzonder gebruik voor zover dit uitdrukkelijk in de verkoopovereenkomst is vermeld.

  • dat de goederen de kwaliteit en de prestaties bieden die voor goederen van dezelfde soort normaal zijn en die de koper redelijkerwijze mag verwachten, alsook de kenmerken hebben die werden beschreven in reclame of etikettering uitgaande van de verkoper.

 

3.2 Het gebruik van natuurproducten zoals wol, katoen, linnen, zijde, hout en andere kunnen afwijkingen in vorm en uitzicht vertonen, zoals kleurverschil, wijziging in hardheid en structuur, aantal knopen en noesten, verwering en alle andere eigenschappen die typisch zijn voor een natuurproduct. Het zijn juist deze eigenschappen die een specifieke charme geven aan de toepassing van deze producten. Een typisch voorbeeld is het kreukuitzicht van linnen stof.

Sommige textielproducten bekomen tijdens hun behandeling, door de fabricage methode of vezeleigenschap, een dimensieverschil van krimp en rek. Een typisch voorbeeld zijn de maten van baalkatoen.

Vanuit technisch oogpunt zijn deze toleranties niet te voorkomen, of volgens de gebruiken in de sector algemeen aanvaard, of eigen aan de gebruikte materialen, en vormen normale eigenschappen van de verkochte goederen en tasten de overeenstemming met de verkoopovereenkomst niet aan.

Gebreken aan goederen die de koper bij het sluiten van de verkoopovereenkomst kende of redelijkerwijze moest kennen, bijvoorbeeld bij verkoop van solden, uit de koopjeshoek en toonzaalmodellen met prijsvermindering, tasten evenmin de overeenstemming ervan met de verkoopovereenkomst aan.

3.3 Bij bepaling van de nodige hoeveelheden dient rekening gehouden te worden met het formaat, de verpakking en het rapport van de tekening. Overschot hierdoor teweeggebracht is voor rekening van de koper.

4. Gebreken

Alle klachten van zichtbare gebreken of tekortkomingen, dienen schriftelijk gedaan worden, uiterlijk acht dagen na de levering en/of uitvoering. Voor de verborgen gebreken verleent de verkoper een garantietermijn van 2 jaar te rekenen vanaf de datum van levering.

Ingeval het geleverde consumptiegoed niet in overeenstemming is met de overeenkomst, verbindt de verkoper zich ertoe het consumptiegoed in overeenstemming te brengen zonder kosten voor de koper. Gedurende de tijd die nodig is om het goed te herstellen of te vervangen en wordt de garantietermijn opgeschort.

5. Levering

5.1 De leveringen worden verondersteld op het gelijkvloers te gebeuren. Indien dit niet zo is, dient de koper dit te laten vermelden op de voorzijde van de verkoopovereenkomst.

5.2 De koper dient er zich voor de aankoop van te vergewissen dat er op de plaats van levering voldoende ruimte is, om de levering op een normale wijze te kunnen uitvoeren. Bovendien is de koper gehouden een vrije beschikbare ruimte of parkeerplaats te voorzien voor de (lichte) vrachtwagen.

5.3 Indien de verkoper op de plaats van levering ook werken van een montage (bijvoorbeeld raambekleding) of installatie (bijvoorbeeld vloerbekleding) dient uit te voeren, zal dit gebeuren op basis van een volledig ontruimde plaats, de verplaatsing van meubelen, het verwijderen van bouwafval of het bijwerken van de ondergrond is niet in de prijs begrepen, tenzij de koper dit uitdrukkelijk heeft laten vermelden op de voorzijde van de verkoopovereenkomst.

5.4 Indien de verkoper op de plaats van levering hierbij wijzigingen dient aan te brengen aan de plaats van levering, zoals het boren van gaten in muren, ramen of plafond, het bijwerken van de ondergrond of verlijmen van materialen, worden deze wijzigingen geacht te zijn uitgevoerd in opdracht van en onder de verantwoordelijkheid van de koper.

5.5 Het afschaven van buitendeuren valt buiten de bevoegdheid van onze werklieden (vereiste kwalificatie : buitenschrijnwerk). Alsook het aansluiten op het stroomnet van elektrisch gestuurde raambekleding (vereiste kwalificatie : bouwtechnieken, elektriciteit).

5.6 De termijn van levering vermeld op de verkoopovereenkomst hebben een aanwijzend karakter en gelden als inlichting. Bevestiging en/of definitieve bepaling wordt later overeengekomen door de koper en de verkoper (dienst planning).

De eventuele onmogelijkheid tot levering kan in geen geval aanleiding geven tot kosteloze verbreking of wijziging van de verkoopovereenkomst. De (verplaatsing) kosten nodig voor een extra levering of leveringspoging zijn ten laste van de koper. De verkoper is slechts tot levering gehouden na voorafgaande en afzonderlijke overschrijving van deze extra kosten.

5.7 Het afgebakende gebied, waarbinnen wij courant leveringen uitvoeren tegen een vastgesteld tarief, is de provincie Antwerpen en Vlaams Brabant, met uitzondering van de agglomeratie Antwerpen en het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

6. Wijziging levering en stockage

6.1 De koper heeft het recht tot drie werkdagen voor de afgesproken leveringsdatum aan de verkoper te vragen deze leveringsdatum uit te stellen. Indien de koper een uitstel vraagt binnen de drie werkdagen voor de afgesproken leveringsdatum is hij aan de verkoper een forfaitaire vergoeding wegens planningswijziging verschuldigd van 45 euro.

6.2 De koper kan aan de verkoper een uitstel van levering bekomen voor een periode tot maximaal 12 maanden na datum van de verkoopovereenkomst. Wanneer voormeld uitstel langer duurt, zal de koper aan de verkoper een vergoeding voor stockagekosten betalen van 20 euro per maand.

Na het verstrijken van bovenvermelde termijn van 12 maanden is de verkoper gerechtigd om de gedwongen uitvoering of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te vorderen, met schadevergoeding.

6.3 Indien de voorziene leveringstermijnen verlengd worden door elementen buiten de wil van de verkoper, is dit te beschouwen als overmacht en aanvaardt de koper deze mogelijke verlenging (bv. vertraging bij de toelevering aan de verkoper van import goederen uit niet EU-landen).

7. Betaling

7.1 Onze verkopen zijn contant betaalbaar te Heist-op-den-Berg, Lierse steenweg 275 of te Herent, Mechelse steenweg 711, behalve dit uitdrukkelijk anders op de voorzijde van de verkoopovereenkomst is vermeld.

De betaling gebeurt in euro en kan worden uitgevoerd volgens volgende modaliteiten, of met cash geld voor beperkte (wettelijk geregelde) bedragen, of online met de gewone betaalkaart in onze vestiging of met de mobiele betaalterminal op verplaatsing (de koper dient zich vooraf te vergewissen van zijn dag en weeklimiet), of via een overschrijving op de bankrekening van HV-Interieur drie werkdagen vooraf de afgesproken leveringsdatum.

Bij uitstel van betaling wordt een factuur op naam van de koper opgemaakt en verstuurd met een betalingstermijn van 14 dagen of de met vermelding van de vervaldag waarbinnen de betaling via overschrijving op de bankrekening van HV-Interieur dient te gebeuren.

Indien bij de verkoop de betaling van één of meer voorschotten wordt overeengekomen, is de verkoper slechts tot levering gehouden na ontvangst van deze voorschotten. Indien de levering onvolledig is, zal wel de gedeeltelijke levering worden vereffend.

7.2 Alle verkochte goederen en materialen blijven onze uitsluitende eigendom, zolang er geen integrale betaling heeft plaats gehad; het risico gaat echter wel reeds over op het ogenblik van de contractsluiting.

7.2 Tel- of rekenfouten zijn te corrigeren en kunnen niet als korting aanzien worden.

8. Ontbinding

Ingeval van een eenzijdige annulatie of ontbinding door de koper, blijft het betaalde voorschot aan ons verworven, onverminderd het recht op een hogere schadevergoeding. Deze bedraagt minimum 30% van de verkoopprijs voor courante producten op voorraad en 50% van de verkoopprijs voor producten op maat gemaakt of speciaal besteld op vraag van de koper.

9. Laattijdige betaling

In geval van laattijdige betaling is van rechtswege vanaf de factuurdatum een verwijlintrest verschuldigd van 12% per jaar; in dat geval wordt het factuurbedrag eveneens van rechtswege verhoogd met een schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 65 euro.

10. Btw

De verkoopprijs van de goederen is steeds inclusief BTW. Indien het BTW percentage wijzigt, wordt dit gewijzigd percentage op de verkoopprijs toegepast.

11. Retour

Het retourneren van aangekochte goederen is mogelijk als er aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt enkel binnen de 14 kalenderdagen na aankoop en op vertoon van het kassaticket. Het artikel dient in de originele verpakking te zitten en er wordt een tegoedbon uitgereikt voor de tegenwaarde die twee jaar geldig is. Alleen komen in aanmerking courante producten op voorraad, die meteen na aankoop uit onze vestiging worden meegenomen, afgeprijsde goederen zoals verkopen van solden, uit de koopjeshoek en toonzaalmodellen evenals goederen waaraan een persoonlijke hygiëne aan verbonden is, zoals hoofdkussens en donsdekens, vallen daarbuiten.

12. Website en internet

HV-Interieur streeft ernaar alle informatie op haar website zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. Alle informatie op deze website wordt echter onder voorbehoud verstrekt. Snelle ontwikkelingen en/of prijswijzigingen kunnen ertoe leiden dat deze informatie niet correct of onvolledig is. HV-Interieur mag zijn webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. HV-Interieur is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Bij eventuele bestelling via website of e-mail wordt de overeenkomst pas gesloten op het moment dat de verkoper hiervan een orderbevestiging aan de koper heeft gestuurd. Het ontbreken van een gewone of digitale handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan.

13. Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is enkel van toepassing op online of internetverkoop van consumptiegoederen aan particulieren. Hier geldt een zichttermijn van 14 dagen, waarna de verkoopovereenkomst een feit wordt. Tijdens de zichttermijn is de koper verplicht om zorgvuldig om te gaan met het product en verpakking.

Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruikt maakt, zal hij het product met alle toebehoren en bij voorkeur in de originele verpakking aan HV-Interieur retourneren. Het niet zorgvuldig omspringen met goederen en verpakking kan in voorkomend geval vergoeding van de effectieve schade veroorzaken.

Elke terugzending dient vooraf door de koper gemeld te worden aan HV-Interieur. De koper kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping en kan dit opvragen bij HV-Interieur. Eventueel gedane betalingen zullen conform de wetgeving teruggestort worden, nadat de goederen zijn ontvangen door de verkoper.

Goederen die uitgesloten zijn van deze zichttermijn zijn producten op maat gemaakt of speciaal besteld op vraag van de koper evenals goederen waaraan een persoonlijke hygiëne aan verbonden is, zoals hoofdkussens en donsdeken.

14. Bevoegde rechtbank

Ingeval van geschillen zijn de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd, zonder dat deze bevoegdheidsclausule ons kan tegengeworpen worden.

15. Nietigheid clausules

De eventuele nietigheid van één der clausules van de verkoopovereenkomst zal onder geen enkel beding aanleiding geven tot de nietigheid van de overeenkomst op zichzelf. De nietige clausule zal door partijen alsdan worden geïnterpreteerd en toegepast op de wijze die het best hun bedoeling benadert.